Algemene voorwaarden van JsD Dogsecurity


Artikel 1

Algemeen

Lid 1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke JsD Dogsecurity , sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever alsmede diensten geleverd aan JsD Dogsecurity, hierna te noemen: de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door JsD Dogsecurity zijn verricht.

Lid 2 De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij JsD Dogsecurity deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening

Artikel 2

Lid 1 Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht JsD Dogsecurity zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de cliënt en een of meer derden.

Lid 2 JsD Dogsecurity is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Lid 3 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JsD Dogsecurity en de cliënt waarop JsD Dogsecurity deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Lid 4 De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JsD Dogsecurity, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Lid 5 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 

Aanbiedingen en offertes

Lid 1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Lid 2 De door JsD Dogsecurity gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig voor de op de offerte aangegeven periode.

Lid 3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te melden kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij JsD Dogsecurity anders aangeeft.

Lid 4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de cliënt daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JsD Dogsecurity anders aangeeft.

Lid 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht JsD Dogsecurity niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Lid 6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst.

Lid 1 JsD Dogsecurity zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Lid 2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JsD Dogsecurity het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Lid 3 De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JsD Dogsecurity aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JsD Dogsecurity worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JsD Dogsecurity zijn verstrekt, heeft JsD Dogsecurity het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Lid 4 Indien door JsD Dogsecurity of door JsD Dogsecurity ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Lid 5 Cliënt vrijwaart JsD Dogsecurity voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan cliënt toerekenbaar is.

Artikel 5

Wijziging van de overeenkomst.

Lid 1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

Lid 2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JsD Dogsecurity zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Lid 3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal JsD Dogsecurity de cliënt hierover tevoren inlichten.

Lid 4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JsD Dogsecurity daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Lid 5 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Lid 6 Indien geen vaste tariefstelling wordt overeengekomen, zal de tariefstelling worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De tariefstelling wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JsD Dogsecurity, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daar van afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Lid 7 De tariefstelling is, en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en de in de C.A.O. vastgestelde feestdag toeslagen en inclusief alle andere toeslagen.

Lid 8 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek 14 dagen na factuurdatum in rekening worden gebracht.

Lid 9 Indien JsD Dogsecurity met de cliënt een vaste tariefstelling of een vast uurtarief overeenkomt, is JsD Dogsecurity niettemin gerechtigd tot verhoging van de vaste tariefstelling of het vaste uurtarief. JsD Dogsecurity mag prijsstijgingen doorberekenen. Indien JsD Dogsecurity kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significant prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Bovendien mag JsD Dogsecurity het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan JsD Dogsecurity, dat in redelijkheid niet van JsD Dogsecurity mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen tariefstelling.

Lid 10 JsD Dogsecurity zal de cliënt het voornemen tot verhoging van de tariefstelling of tarief schriftelijk kenbaar maken. JsD Dogsecurity zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal in gaan vermelden.

Lid 11 Indien de cliënt de door JsD Dogsecurity kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden is de cliënt gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van JsD Dogsecurity genoemde datum waarop de prijs of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel6

Betaling

Lid 1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JsD Dogsecurity aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Lid 2 Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Indien door de client de betalingstermijn met 14 dagen wordt overschreden, worden in de aan de client verzonden betalingsherinnering naast de vordering tevens administratiekosten a 10% van het opeisbare bedrag met een minimum van €40,- in rekening gebracht. In de administratiekosten zijn niet begrepen de eventuele buitengerechtelijke, gerechts- en deurwaarders kosten, welke steeds 10% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Lid 3 Betaling van een bepaalde op een verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

JsD Dogsecurity kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, indien de schuldenaar een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Tevens kan JsD Dogsecurity volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de verschenen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Lid 4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of toepassing wet schuldsanering natuurlijke personen van de cliënt zijn de vorderingen van JsD Dogsecurity op de cliënt onmiddellijk opeisbaar en is JsD Dogsecurity bevoegd zijn prestaties op te schorten of te beëindigen.

Lid 5 JsD Dogsecurity is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de cliënt in te dienen. In dat geval is de cliënt verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de cliënt verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum.

Indien door de client de betalingstermijn met 14 dagen wordt overschreden, worden in de aan de client verzonden betalingsherinnering naast de vordering tevens administratiekosten a 10% van het opeisbare bedrag met een minimum van €40,- in rekening gebracht. In de administratiekosten zijn niet begrepen de eventuele buitengerechtelijke, gerechts- en deurwaarders kosten, welke steeds 10% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Lid 6 De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met JsD Dogsecurity overeengekomen prijs.

Lid 7 De overeenkomst kan geannuleerd worden. JsD Dogsecurity is gerechtigd hier een vergoeding voor in rekening te brengen.

-Bij annulering binnen 7 dagen geldt een vergoeding van 25%
-Bij annulering binnen 5 dagen geldt een vergoeding van 50%
-Bij annulering binnen 3 dagen geldt een vergoeding van 75%
-Bij annulering binnen 24 uur geldt een vergoeding van 100%.

Lid 8 Alle openstaande vorderingen worden zonder verdere aankondiging na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in de aanmaning overhandigd aan de Gerechtsdeurwaarder.

Artikel 7

Beëindiging en verlenging

Lid 1 De overeenkomsten tussen de cliënt en JsD Dogsecurity worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij annulering dient art 6 lid 6 in acht genomen te worden.

Lid 2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de cliënt of JsD Dogsecurity bij aangetekende brief is opgezegd.

Artikel 8

Opschorting en ontbinding

Lid 1 JsD Dogsecurity is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst JsD Dogsecurity ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt de
overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.

– De cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de
bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

Lid 2 Voorts is JsD Dogsecurity bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmiddellijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Lid 3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JsD Dogsecurity op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Lid 4 JsD Dogsecurity behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 

Faillissement en surseance van betaling

Lid 1 Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is JsD Dogsecurity bevoegd zijn prestaties op te schorten.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

Lid 1 Indien JsD Dogsecurity aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.

Lid 2 Indien JsD Dogsecurity aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 3 In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

Lid 4 JsD Dogsecurity is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Lid 5 JsD Dogsecurity is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens werkzaamheden bij evenementen, persoonsbeveiliging of beveiliging van horeca (portiersdiensten).

Artikel 11

Lid 1 JsD Dogsecurity is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door JsD Dogsecurity te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 12

Lid 1 JsD Dogsecurity is niet aansprakelijk voor schade, indien de cliënt niet binnen een week na het schadevoorval, JsD Dogsecurity per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en JsD Dogsecurity, doordat de cliënt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 13

Lid 1 JsD Dogsecurity is slechts aansprakelijk voor schade van de cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van JsD Dogsecurity, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de cliënt worden aangetoond.

Lid 2 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van JsD Dogsecurity, zullen de werknemers van JsD Dogsecurity jegens de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

Artikel 14

Lid 1 JsD Dogsecurity is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

Lid 2 JsD Dogsecurity is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Lid 3 JsD Dogsecurity is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 15

Lid 1 Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij JsD Dogsecurity als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat JsD Dogsecurity niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voorzover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 16

Overmacht

Lid 1 JsD Dogsecurity is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover JsD Dogsecurity daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan JsD Dogsecurity kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van JsD Dogsecurity zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

Lid 2 JsD Dogsecurity heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreedt nadat JsD Dogsecurity haar verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3 Voor zover JsD Dogsecurity de cliënt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is JsD Dogsecurity gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. De cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17

Lid 1 Cliënt verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van JsD Dogsecurity de beveiliging- en bewakingsdiensten ten behoeve van de cliënt uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van JsD Dogsecurity, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de beveiliging- en bewakingsdiensten, en vrijwaart JsD Dogsecurity voor alle aanspraken van werknemers van JsD Dogsecurity dienaangaande.

Artikel 18

Lid 1 De aansprakelijkheid van JsD Dogsecurity is beperkt tot een maximum bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak en heeft een maximum van € 2.500.000,- per jaar, waaronder €500.000,- per aanspraak voor schade door brand en/of explosie

Lid 2 Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van JsD Dogsecurity sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan JsD Dogsecurity worden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 50.000.- per gebeurtenis. Na bekend worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht cliënt zich zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 24 uur zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutel systemen. JsD Dogsecurity is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 24-uurs termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.

Artikel 19

Lid 1 De cliënt vrijwaart JsD Dogsecurity voor aanspraken van derden jegens JsD Dogsecurity op zijn personeel, terzake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan JsD Dogsecurity diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 20

Lid 1 Indien personeel van JsD Dogsecurity een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte terzake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de cliënt. Die aangifte zal door het personeel van JsD Dogsecurity alleen ten verzoeke van de cliënt en onder de verantwoordelijkheid van de cliënt worden gedaan. De cliënt vrijwaart JsD Dogsecurity en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of JsD Dogsecurity of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel 21

Overname personeel

Lid 1 De cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor JsD Dogsecurity werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 11.000 per overtreding.

Artikel 22

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Lid 1 Op de overeenkomsten tussen JsD Dogsecurity en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2 Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen JsD Dogsecurity en de cliënt, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien JsD Dogsecurity zulks verkiest.

Artikel 23

Geheimhouding.

lid 1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Lid 2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, JsD Dogsecurity gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en JsD Dogsecurity zich ter zaken zich niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JsD Dogsecurity niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24

Geschillen

Lid 1 De rechtbank in de vestigingsplaats van JsD Dogsecurity is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft JsD Dogsecurity het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.

Lid 2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, eventueel met behulp van een mediator.

Artikel 25

Logo en naam

Lid 1 Het logo van JsD Dogsecurity is met copyright beschermd, Het is onder geen beding toegestaan, het logo, of gedeelten hiervan te kopiëren, zonder schriftelijke toestemming van de directeur van JsD Dogsecurity.
Bij misbruik van het logo is JsD Dogsecurity gerechtigd, beslag te leggen op alle activa, roerend- en onroerend goed van de misbruiker, dit om eventuele juridische kosten te dekken.

Lid 2 De naam JsD Dogsecurity is gedeponeerd als handelsnaam inbreuk op deze is niet toegestaan. Het is onder geen beding toegestaan de naam JsD Dogsecurity te publiceren, op web sites verwijzingen te plaatsen of advertenties te voeren, zonder schriftelijke toestemming van de directeur van JsD Dogsecurity. is er sprake is van inbreuk op en misbruik van de handelsnaam dan
is JsD Dogsecurity gerechtigd, beslag te leggen op alle activa, roerend- en onroerend goed van de misbruiker, dit om eventuele juridische kosten te dekken.

Artikel 26

Inwerkingtreding

Lid 1 Bovenvermelde algemene voorwaarden van JsD Dogsecurity treden in werking bij alle overeenkomsten met JsD Dogsecurity.

Lid 2 JsD Dogsecurity gaat bij sluiten van elke overeenkomst ervan uit dat de cliënt kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van JsD Dogsecurity en dat de cliënt hiermee instemt.

Opgesteld te Bolsward, 1 januari 2011

J.H. Duizendkunst
directeur/eigenaar JsD Dogsecurity

Herziene versie per 1 juli 2012